Sponsored Link:

Page Analysis

reg.sut.ac.th

ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
http://reg.sut.ac.th/
616 ratings.1026 user reviews.
 • Links: 16
 • Speed: (1.669 seconds) 41% of sites are slower.
 • Online Since: Oct 9, 1998

Web page information

 1. Title
  ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. < meta > Description
  นครราชสีมา
 3. Keywords hit in search results
  1369با akegamon choolee google mthai nationradioonline radioonlinethailand railway rotfaithai sahand sites technology udonthani university websites wikis آموزش دانشگاه شوراي صنعتي گسترش مصوبه เข้ามาที่เว็บ เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู กองทุนเงินกู้ การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเ ้งหมดที่ต งานการเงินนักศึกษา ด่วนที่สุด ตรวจสอบสถานะทุน ที่ระบบลงทะเบียน นักศึกษาเข นักศึกษาเข้า นักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทาง ประกาศเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบบทะเบียนและประเมินผ ระบบทะเบียนและประเมินผล ระบบบริการการศึกษา วีธีการกรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ หาเว็บ าตรวจสอบหนี้สินทั าระที่
 4. Search Engine Recommended Keywords
  Wwwsutacth, Library Sut ACTH, Suranaree University of Technology, Sahand University, SEC Covered Person, Kku Reg, Reg Pnu, Reg ACTH,
 5. Captured Content
  ผ สำเร จการศ กษา ป การศ กษา 2556. กรอกข อม ลผ สำเร จการศ กษาและภาวะการม งานทำของบ ณฑ ต ป การศ กษา 2556 ล นร บรางว ล. - เล อก Login เข าส ระบบ คล กท เมน 'กรอกข อม ลภาวะการม งานทำผ จบการศ กษา'. แจ งความประสงค เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร. - เล อก Login เข าส ระบบ คล กท เมน 'การเข าร บปร ญญา'. ข าว น ดหมาย ป ญหาการลงทะเบ ยน จากอาจารย /สำน กว ชา. สำหร บน กศ กษาท จบการศ กษาแล ว ประสงค จะขอเอกสารทางการศ กษา ให Log in เข าส ระบบท น. เล อกเมน ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข าส ระบบ โทร. เล อกเข ากล มว ชาเฉพาะสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ. สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ กำหนดให น กศ กษาร นป การศ กษา 2556 เล อกเข าส งก ดหล กส ตรผ าน WebSite. ศ นย บร การการศ กษา. ในระหว างว นท 8 ก นยายน - 12 ก นยายน 2557 น เท าน น. ว ธ การเล อก. ประกาศโดย ฝ ายทะเบ ยนน กศ กษา. ว นท ประกาศ 27 ส งหาคม 2557.2. รายช อผ สำเร จการศ กษาท จะเข าพ ธ ร บพระราชทานปร ญญาบ ตร ประจำป การศ กษา 2556. ตรวจสอบรายช อผ สำเร จการศ กษา เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร ประจำป การศ กษา 2557 ร นท 18 ในว นจ นทร ท 17 พฤศจ กายน 2557. ประกาศโดย ฝ ายประมวลผลและข อม ลบ ณฑ ต. ว นท ประกาศ 26 ส งหาคม 2557.3. การร บเอกสารสำเร จการศ กษา ภาคการศ กษาท 3/2556 (เพ มเต ม). เทคโนโลย ส รนาร 111 ถ. มหาว ทยาล ย ต. ประกาศโดย ฝ ายประมวลผลและข อม ลบ ณฑ ต. ว นท ประกาศ 25 ส งหาคม 2557.4. ประเม นการสอน Online ประจำภาคการศ กษา 1/2557. มหาว ทยาล ยได เป ดระบบการประเม นการสอน Online ประจำภาคการศ กษา 1/2557 น กศ กษาสามารถเข าทำการประเม นการสอนได ต งแต ว นน ถ ง 29 ต ลาคม 2557 (รายละเอ ยดว ธ การประเม น). ท งน รายช อน กศ กษาผ ทำการประเม นการสอนจะถ กร กษาไว โดยถ อเป น ความล บ ผ สอนไม สามารถทราบได หากพบป ญหาอ ปสรรคในการกรอกข อม ลกร ณาต ดต อ งานประเม นการสอน สถานพ ฒนาคณาจารย โทร. หมายเหต : น กศ กษาท ทำการประเม นการสอนอย างครบถ วน (ประเม นอาจารย /ประเม นตนเอง/ประเม นสภาพแวดล อม) จ กม ส ทธ ในการเข าช งรางว ลสน บสน นก จกรรมการประเม นการสอน โดยรายช อผ โชคด จะประกาศผ านทางเว บไซต. th ในภาคการศ กษาถ ดไป. ว นท ประกาศ 20 ส งหาคม 2557.5. เปล ยนช อห อง cadcam 1-3 ท อาคารเคร องม อ 5 และอาคารเคร องม อ 6. ห องเร ยนปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ท อาคารเคร องม อ 5 และเคร องม อ 6 ได เปล ยนช อจาก cadcam I ท F5 เป น ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 9 (Lab com 9) และห อง cadcam II ท F6 เป นช อห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 10 (Lab com 10) ห อง cadcam III ท F6 เป นห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 11 (Lab com 11). ว นท ประกาศ 6 ส งหาคม 2557.6. ร วมตอบแบบสอบถามเพ อต ดตามการปฏ บ ต งานพ เล ยงทางว ชาการ ป การศ กษา 2557. ขอเช ญร วมตอบแบบสอบถามเพ อต ดตามการปฏ บ ต งานพ เล ยงทางว ชาการ ป การศ กษา 2557 ได ต งแต ว นน - ว นท 30 ก นยายน 2557. - แบบสอบถามสำหร บ นศ. ช นป ท 1. - แบบสอบถามสำหร บ นศ. พ เล ยงทางว ชาการ. ว นท ประกาศ 4 ส งหาคม 2557.7. การสอบภาษาต างประเทศสำหร บน กศ กษาระด บปร ญญาเอก (EPT) ภาค 1/2557. น กศ กษาระด บปร ญญาเอก สามารถลงทะเบ ยนผ านทาง Web ในว ชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยม แนวปฏ บ ต ด งน. หากม ข อสงส ยต ดต อได ท ฝ ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 3019, 3022 - 3. ว นท ประกาศ 15 กรกฏาคม 2557.8. ปฏ ท นชำระเง น [สำหร บน กศ กษาท นท กระด บการศ กษา] ภาคการศ กษาท 1/2557. เพ อให การร บเง นชำระเง นส วนเก นท น และค าใช จ ายอ นๆ ท ไม ได ร บจากท น เช น ค าหอพ ก, ค าไฟฟ า, เง นประก นท วไป, ค าธรรมเน ยมลดรายว ชา ฯลฯ จ งกำหนดให น กศ กษาท นท กระด บการศ กษาชำระเง นผ านธนาคาร ด งน. ชำระเง นท เคาน เตอร ธนาคาร (ตามท มหาว ทยาล ยกำหนด) ท กสาขาท วประเทศ ได ต งแต ว นท 11 ก. 57 ถ ง ว นท 25 ก. 57 [พร อมน กศ กษาปกต ] และ ระหว างว นท 31 ส. 57 ถ ง ว นท 10 ก. ต ดบ ญช ธนาคาร (ห กจากบ ญช เง นฝากของน กศ กษา) คร งท 1 ว นท 29 ก. 57 และ คร งท 2 ว นท 11 ก. หากน กศ กษาท นไม ชำระเง นค าหอพ ก และค าไฟฟ า ตามระยะเวลาท กำหนด จะถ กปร บชำระเง นค าหอพ กล าช าว นละ 50 บาท และปร บค าไฟฟ าล าช าว นละ 10 บาท[เร มปร บชำระเง นค าหอพ ก และค าไฟฟ าล าช า ต งแต ว นท 11 ก. 01 : ปฏ ท นสำหร บน กศ กษาท น. ประกาศโดย งานการเง นน กศ กษา. ว นท ประกาศ 8 กรกฏาคม 2557.9. น กศ กษาใหม ร บสม ดบ ญช ธนาคารไทยพาณ ชย. น กศ กษาใหม ร นป 2557 ท เป ดบ ญช ก บธนาคารไทยพาณ ชย สามารถต ดต อขอร บสม ดบ ญช ท ธนาคารไทยพาณ ชย สาขามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ต งแต บ ดน เป นต นไป. ประกาศโดย ฝ ายทะเบ ยนน กศ กษา. ว นท ประกาศ 3 กรกฏาคม 2557.10. ด วนท ส ด! ดาวน โหลดหน งส อร บรอง. เน องจากกรมบ ญช กลางได เปล ยนแปลงเก ยวก บการเบ กจ ...
 6. Captured Keywords
  ข าวประกาศ, ประกาศเร อง, รายละเอ ยด, นครราชส มา

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
53.9%sut.ac.th66.0%12.1
2.8%sutonline.sut.ac.th19.6%68.6
2.8%reg2.sut.ac.th3.5%12.1
5.6%physics3.sut.ac.th2.0%3.5
5.6%reg3.sut.ac.th1.7%3.0
14.2%ird.sut.ac.th1.4%1.0
8.5%clrem-opac.sut.ac.th1.2%1.3
5.6%web.sut.ac.th1.2%2.0
2.8%technopolis.sut.ac.th1.2%4.0
8.5%reg.sut.ac.th0.9%1.0
6.2%eng.sut.ac.th0.6%1.0
2.8%ccsmail.sut.ac.th0.6%2.0
2.8%ceit.sut.ac.th0.3%1.0
ระบบบริการการศึกษา
นักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทาง ...
http://reg1.su.ac.th/registrar/home.asp
eng.sut.ac.th
วีธีการกรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่. 1. เข้ามาที่เว็บ http://reg.sut.ac.th/
http://eng.sut.ac.th/ce/ce_course/download/reg.doc
Home ::: Sahand University of Technology
دانشگاه صنعتي سهند در سال 1369با مصوبه شوراي عالي گسترش آموزش عالي شروع به كار كرد.
http://www.sut.ac.ir/main/
ระบบทะเบียนและประเมินผ ...
ประกาศเรื่อง : 1. ด่วนที่สุด!!! การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ...
http://reg3.sut.ac.th/registrar/home.asp?avs=41048.5484490741
กองทุนเงินกู้ ...
ตรวจสอบสถานะทุน ที่ระบบลงทะเบียน reg.sut.ac.th ...
http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/index.php
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเ ...
- นักศึกษาเข้า http://reg.sut.ac.th เลือกเมนู \"เข้าสู่ระบบ \" ...
http://dsa.sut.ac.th/index.php/news/detail?id=15
Akegamon Choolee: :: Akegamon :: Page 5 ::
www.reg.sut.ac.th/ เเละ www.rotfaithai.com/ www.mthai.com/ เเละ www.nationradioonline.com/ radioonlinethailand.com/ เเละ www.railway.co.th/
http://akegamon.blogspot.com/p/5.html
MIS - GSPA NIDA UDONTHANI 15 - Google Sites - Free websites and wikis
... cmmu.net http://reg.eau.ac.th http://reg.su.ac.th http://www.oreg.rit.ac.th http://reg.ubu.ac.th http://reg.kbu.ac.th http://reg.mfu.ac.th http://reg.sut.ac.th http://reg ...
http://sites.google.com/site/nidaudon1551/LAKSUT/PA-701/mis
หาเว็บ ...
[reg.sut.ac.th] ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://web2.in.th/tag-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.html
งานการเงินนักศึกษา ...
... 2) นักศึกษาเข ้ าตรวจสอบหนี้สินทั ้งหมดที่ต ้ องช าระที่ http://reg. sut. ac. th ...
http://eng.sut.ac.th/ce/ce_course/download/Finance_%20and_%20Accounting.pdf
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 203.158.0.201
Server:Microsoft-IIS/6.0
Powered By:ASP.NET
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 176,662 0.0014% 135,939
7 days: 100,544 0.0018% 97,787
1 month: 78,859 0.0021% 83,635
3 months: 65,064 0.00218% 79,634
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 353,727 0.000018% 1.3
7 days: 155,231 0.000047% 2.7
1 month: 93,654 0.000078% 3.8
3 months: 49,233 0.000146% 6.8
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
45.2%Thailand1,39468.6%
14.7%China55,30513.8%
12.6%India72,0065.0%
3.1%USA493,3211.4%
2.0%Philippines30,2881.9%
1.9%Great Britain (UK)219,8400.6%
1.7%Egypt36,1190.5%
18.9%Other Countries~8.1%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
51.2%Bangkok (Thailand)91334.1%
24.1%Nakhon Ratchasima (Thailand)546.6%
1.9%Chiang Mai (Thailand)5931.1%
1.1%Nonthaburi (Thailand)2,8320.1%
1.0%Khon Kaen (Thailand)1291.6%
0.6%Chanthaburi (Thailand)3730.5%
0.6%Phitsanulok (Thailand)3830.2%
19.5%OTHER ~15.7%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. WebCompanyInfo.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. WebCompanyInfo.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.